PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, les dades personals facilitades seran tractades per part de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BUFALÀ, amb la finalitat de donar compliment al contracte associatiu que uneix al soci amb l’Associació i informar sobre les activitats i projectes que l’entitat desenvolupa. Així doncs, el tractament de les dades està legitimat pel consentiment exprés de l’interessat, essent els destinataris els departaments de l’entitat. Les dades facilitades no seran cedides a terceres persones, llevat consentiment exprés de la persona interessada.  La persona interessada pot exercitar els seus drets de ser informat, accés, rectificació, supressió (oblit), oposició, limitació i portabilitat, i la resta de drets legalment reconeguts mitjançant escrit adreçat a ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BUFALÀ, Plaça Maria Aurèlia Capmany, 6-9 de Badalona o per correu electrònic a avvbufala@gmail.com

 

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE

Atès el dret a la pròpia imatge reconegut a l’article 18.1 de la constitució espanyola i regulat per la Llei orgànica de 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i de conformitat amb l’article 4 de la llei orgànica 1/1996, de 15 de gener sobre Protecció jurídica. L’Associació de veïns de Bufalà, demana el consentiment als socis per poder publicar fotografies on apareguin o siguin clarament identificable. Les imatges podran ser utilitzades en publicacions, revistes, exposicions o a la pàgina web de l’AVV, qui es reponsabilitza del fitxer, respectant la dignitat de la persona.